zbi
Current Issue Flipbook

Czasopisma fachowe przemysłu betonowego

Aktualne wydanie Archiwum Online Flipbooks CPI TV Events Przewodnik dla kupujących Newsletter Reklama Abonament
Suchen
Cennik
Zadowolony

Ogólne warunki handlowe ad-media GmbH dotyczące reklam i insertów dostarczanych przez klientów

1. Strony umowne

W kwestii zleceń zamieszczania reklam i insertów obowiązują wyłącznie następujące Ogólne Warunki Handlowe (dalej zwane „OWH“). Wszelka kolidujące uwarunkowania, w szczególności uwarunkowania klientów, uznawane są za takowe tylko wtedy i w takim stopniu, w jakim zostanie to przez nas stwierdzone. Zlecenia zakupu prenumeraty zawierane są z ad-media GmbH (dalej zwaną „ad-media”).

Adress: ad-media GmbH
Industriestraße 180
50999 Germany

Sąd Gospodarczy Kolonia HRB 22639
VAT ID No.: DE151602464

Ustawowi przedstawiciele i zarządzający
Dr. Holger Karutz, Alexander Olbrich

Nasza oferta skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców. Przedsiębiorcami w rozumieniu niniejszych OWH są wszystkie osoby fizyczne lub prawne bądź spółki osobowe posiadające zdolność do czynności prawnych, które w chwili zawierania umowy działają w ramach działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej. Z konsumentami nie zawiera się umów.

2. Zawarcie umowy i treść zlecenia zakupu

Nie ma zastosowania § 312e ust. 1 str. 1 nr 1 do 3 i zdanie 2 niemieckiego kodeksu cywilnego.

3. Conclusion of contract and purchase order content

Zamówienie dokonane przez klienta (online, pocztą elektroniczną, listownie, faksem lub telefonicznie) stanowi dla ad-media prawnie wiążącą ofertę do zawarcia umowy na zamieszczenie reklam lub insertów. Po wpłynięciu zamówienia klient otrzymuje od nas pisemne potwierdzenie wpłynięcia zamówienia i zawarcia umowy o zamieszczeniu reklamy. Zlecenia dołączania insertów realizowane są dopiero po przysłaniu projektu insertu przez klienta i jego zatwierdzeniu przez ad-media.ad-media zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zleceń zamieszczenia reklam – również pojedynczych zleceń w ramach uzgodnionej umowy – oraz zleceń zamieszczenia insertów, w szczególności ze względu na ich treść, źródło lub parametry techniczne. Reklamy i inserty mogą zostać odrzucone w szczególności wówczas, jeśli ich treść zgodnie z decyzją uznaniową ad-media jest niezgodna z urzędowymi postanowieniami lub dobrymi obyczajami i z tego względu ich publikacja przez ad-media nie jest niemożliwa. Reklamy/ inserty, które ze względu na swoją formę redakcyjną nie są jednoznacznie identyfikowane jako reklamy, zostaną przez ad-media w wyraźny sposób oznaczone słowem „reklama“. Zlecenia zamieszczenia reklam i umieszczania insertów, co do których wyraźnie zaznaczono, że mają być publikowane w konkretnych numerach lub w konkretnych miejscach czasopisma, muszą być dostarczone do ad-media na tyle wcześnie, aby w sytuacji, kiedy realizacja zlecenia w dany sposób nie jest możliwa, możliwe było powiadomienie o tym klienta jeszcze przez upływem terminu przyjmowania reklam. Za punktualne dostarczenie tekstu reklamy oraz nienagannych materiałów do druku, jak również ewentualnych insertów, odpowiedzialny jest klient. Filmy i inne projekty będą odsyłane klientowi tylko na specjalne życzenie. ad-media przechowuje projekty przez okres jednego roku od ukazania się reklamy.

4. Odpowiedzialność za treść reklam/insertówt

Klient samodzielnie ponosi odpowiedzialność za treść udostępnionych materiałów. Zapewnia on, iż przekazane przez niego materiały nie są objęte prawami osób trzecich lub nie naruszają żadnych praw osób trzecich (np. praw osobowych, autorskich, znaków firmowych, praw własności przemysłowej, itd.) bądź przepisów ustawowych (np. ustawy o nieuczciwej konkurencji). ad-media nie ma obowiązku sprawdzania prawnej dopuszczalności publikacji, w szczególności pod względem treści materiałów. Klient zwolni ad-media na pierwsze żądanie z wszelkich roszczeń (w szczególności zaniechania, usunięcia, odszkodowania) zgłaszanych przez osoby trzecie w wyniku opublikowania reklamy/insertu. Obejmuje to również koszty opublikowania sprostowania, liczone zgodnie z obowiązującą stawką ad-media za reklamę. Ponadto, klient ponosi odpowiedzialność względem ad-media za szkody powstałe dla ad-media w wyniku opublikowania naruszających prawo lub w inny sposób prawnie niedopuszczalnych treści reklam/insertów, łącznie z ewentualnymi kosztami sądowymi i kosztami zastępstwa adwokackiego, które miałoby ponosić ad-media.

5. Ceny i anulowanie

Obowiązujące ceny można wyliczyć za pomocą kalkulatora cen znajdującego się w rubryce „Ceny reklam “ na stronie internetowej danej publikacji. Do podanych cen należy doliczyć ustawowy podatek VAT. ad-media zastrzega sobie prawo do zmiany cen proponowanych produktów w dowolnym momencie. Obowiązują ceny zamieszczone na stronie internetowej w momencie dokonywania zamówienia. Anulacji zlecenia zamieszczenia reklam lub insertów można dokonać do momentu zakończenia przyjmowania reklam, bez powstawania z tego tytułu kosztów dla klienta. W przypadku anulowania zlecenia po upływie terminu przyjmowania reklam ad-media jest zmuszone obciążyć klienta kosztami za już powstałe nakłady pracy. Po upływie terminu przyjmowania projektów do druku, anulowanie zlecenia jest niemożliwe. Rabaty udzielone w związku z wielokrotnym zamieszczaniem reklam (patrz rubryka „Struktura cen reklam“) zostaną dostosowane zgodnie z uzgodnioną z klientem tabelą rabatów (podwyższone lub zredukowane), jeśli na życzenie klienta liczba ukazywania się reklam zostanie w późniejszym czasie zmieniona (np. przy anulowaniu zlecenia).

6. Koszty za nakłady szczególne

Koszty za przygotowanie odpowiednich projektów do druku, korektę przeznaczonych do druku materiałów, które dotarły w stanie uszkodzonym, jak również za zmiany w stosunku do uprzednio uzgodnionego zlecenia dokonywane na życzenie klienta ponosi klient. Życzenia w kwestii preferowanego umiejscowienia reklamy w czasopiśmie mogą nie zostać uwzględnione bez uiszczenia dodatkowej opłaty zawartej w planie opłat.

7. Warunki płatności

Płatności ustalonego wynagrodzenia należy dokonać bezpośrednio po otrzymaniu faktury bez rabatu od ceny. Zwłokę w płatności klienta nalicza się od 10 dnia po otrzymaniu przez niego faktury. Naliczane są odsetki w wysokości 8% od stawki podstawowej, § 288 ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego.

8. Gwarancja

ad-media gwarantuje standardową dla wydawanego czasopisma jakość druku w ramach jakości możliwej do uzyskania z dostarczonych do druku materiałów. W przypadku wadliwej odbitki reklam klient ma prawo do reklamy zastępczej. Jeśli również reklama zastępcza okaże się wadliwa, wówczas klient jest uprawniony do wystąpienia o zmniejszenie kwoty płatności lub odstąpienia od umowy. Niezauważalna natychmiast wada materiałów do druku dostarczonych przez klienta, a widoczna dopiero w procesie drukowania, nie stanowi dla klienta podstawy do redukcji ceny, otrzymania reklamy zastępczej ze względu na niewystarczającą jakość odbitki lub wycofania zlecenia. Wady jawne należy zgłaszać ad-media niezwłocznie po opublikowaniu reklamy/insertu, natomiast wady ukryte niezwłocznie po ich stwierdzeniu. W przypadku niezgłoszenia przez klienta wady w odpowiednim czasie wyklucza się uznanie roszczenia z tytułu gwarancji z powodu wady, chyba że ad-media w złej wierze zataiło wadę.

9. Odpowiedzialność

ad-media ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za działanie umyślne i rażące niedbalstwo, szkody na zdrowiu, ciele i życiu, jak również zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt. W przypadku umyślnego naruszenia zobowiązania istotnego dla osiągnięcia celu umowy (obowiązek kardynalny), odpowiedzialność ad-media ograniczona jest w swojej wysokości do straty typowej i przewidywanej dla danego rodzaju działalności. Poza wyżej wymienioną nie występuje żadna dalsza odpowiedzialność ad-media. Istniejące ograniczenia w odpowiedzialności dotyczą również odpowiedzialności osobowej pracowników, przedstawicieli i organów ad-media, jak również odpowiedzialności ad-media za swoich podwykonawców. Bez ujmy dla powyższego klient ponosi odpowiedzialność za błędy w przekazie w przypadku ustnie udzielanych zleceń zamieszczania reklam, zmian terminu i wydania, korekt tekstów oraz odwołań zleceń

10. Obowiązujące prawo i sąd właściwy

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, jak również stosunek umowny istniejący między klientem a ad-media podlegają prawu niemieckiemu, z wyłączeniem konwencji CISG. Przy zawieraniu umowy klient może wybrać spośród języków, w których dostępne są na naszej stronie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. W przypadku sporu obowiązująca jest wersja niemiecka Ogólnych Warunków Handlowych. Wyłącznym sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów między stronami wynikających z / lub w związku z niniejszą umową jest, o ile prawnie dopuszczalne, jest Kolonia.

11. Treści chronione

Nasza strona internetowa zawiera treści prawnie chronione, takie jak znaki firmowe, teksty, zdjęcia, grafiki, filmy, ilustracje, itd., które mogą być wykorzystane wyłącznie za zgodą ad-media.

 

zbi

CPi worldwide journals are trade journals for the concrete and precast concrete industry that are published in 12 different language editions in more than 170 countries. These trade journals, with their practical editorial reporting on research, production and applications, are specifically addressing the decision makers of the concrete and precast concrete industry.

O nas
Kontakt
ad-media GmbH

Industriestrasse 180
50999 Cologne
Germany

T: + 49 2236 96 23 90
F: + 49 2236 96 23 96
info@ad-media.de

Links
 • Magazyn
 • CPi-tv
 • Events
 • Przewodnik dla kupujących
 • Newsletter
 • Reklama
 • Patenty
 • ad-media GmbH
Social
 • Linkedin
KWESTIE PRAWNE
 • Impressum
 • Ochrona danych