zbi
Current Issue Flipbook

Czasopisma fachowe przemysłu betonowego

Aktualne wydanie Archiwum Online Flipbooks CPI TV Events Przewodnik dla kupujących Newsletter Reklama Abonament
Suchen

Polityka prywatności w zakresie korzystania z oferty online ad-media GmbH

Ta Polityka prywatności służy do poinformowania użytkownika o sposobie, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych w zakresie naszej oferty online i powiązanych z nią stron internetowych, funkcji i treści oraz zewnętrznych akcji online, takich jak np, nasz profil w mediach społecznościowych(w dalszej treści „oferta online”).

1.) Jednostka odpowiedzialna

Jednostką odpowiedzialną za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest spółka ad-media GmbH (w dalszej treści: ad-media). Jeżeli chcesz wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych przez ad-media według niniejszych postanowień o ochronie danych, ogólnie lub w odniesieniu do określonych działań, możesz przesłać sprzeciw e-mailem, faksem lub listownie, dane kontaktowe zamieszczono poniżej:

Nazwa / Firma:  ad-media GmbH
ulica, nr:   Industriestrasse 180
Kod pocztowy, miejscowość: 50999 Köln
Numer telefonu:   +49 2236 962390
Numer faksu:   +49 2236 962396
Adres e-mail:  info@ad-media.de

Inspektor ochrony danych:
Nazwisko:   Ben Green Consultancy UG
Adres e-mail:  datenschutz@ad-media.de

Ponadto możesz w każdej chwili otrzymać od nas nieodpłatnie informacje o Twoich danych, zebranych przez nas.

2.) Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

2.1) Rodzaje przetwarzanych danych
Dane podstawowe (np. nazwiska, adresy).
Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonu).
Dane merytoryczne (np. wprowadzone teksty, fotografie, filmy).
Dane użytkowe (np. odwiedzone strony, zainteresowanie treścią, czas dostępu).
Metadane / dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP).

2.2) Przetwarzanie danych szczególnych kategorii (art. 9 ust. 1 RODO)
Nie przetwarzamy danych szczególnych kategorii.

2.3) Kategorie przetwarzanych danych
- Klienci/interesanci
- Goście i użytkownicy oferty online
- Osoby, których dotyczą powyższe postanowienia, określamy wspólnie mianem „Użytkowników”.

2.4) Dane osobowe
Dane osobowe to dane dotyczące rzeczowych lub personalnych powiązań osób, których tożsamość jest ustalona lub możliwa do ustalenia. Do tych danych należy np. Twoje nazwisko, numer telefonu, adres oraz wszelkie dane podstawowe, których udzielasz nam podczas rejestracji lub podczas zakładania nowego konta klienta. Nie należą do tej grupy dane statystyczne, przykładowo dane, gromadzone podczas korzystania z naszych stron, niezwiązane bezpośrednio z Twoją osobą. Są to przykładowo dane statystyczne, dotyczące szczególnego upodobania osób odwiedzających do naszych stron lub ilość użytkowników, korzystających z poszczególnych stron.

Dla każdego klienta, który przeprowadzi stosowny proces rejestracji, przygotowujemy bezpośredni dostęp do jego danych podstawowych (konto klienta), chroniony hasłem, Tutaj możliwy jest wgląd do zakończonych, otwartych i ostatnio dokonanych zamówień oraz zarządzania danymi. Zobowiązujesz się do poufnego traktowania danych osobowych i nieudostępniania ich nieupoważnionym podmiotom trzecim. Nie przejmujemy odpowiedzialności za nieuzasadnione użycie haseł, chyba że za nadużycia odpowiadamy my.

2.5) Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych
Ochrona danych ma dla nas istotne znaczenie. Dlatego podczas gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych postępujemy ściśle według postanowień obowiązującego prawa, federalnej ustawy o ochronie danych oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Podczas całej procedury realizacji umowy odbywa się gromadzenie, zapisywanie i przetwarzanie Twoich danych do celów, dotyczących naszych usług serwisowych, administracji technicznej oraz własnych celów marketingowych. Twoje dane osobowe zostaną przekazane podmiotom trzecim wyłącznie w sytuacji niezbędnej do realizacji umowy lub rozliczenia lub w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody. W ramach realizacji umowy niezbędne dane do celów jej wykonania otrzyma przykładowo nasz usługodawca (jak np. agencja drukarska). Naszym usługodawcom zezwala się na wykorzystanie danych, w ten sposób przekazanych, wyłącznie do celów, związanych z realizacją powierzonego im zadania. Wykorzystanie tych informacji w innym celu jest niedozwolone, żaden z naszych usługodawców nie wykorzystuje Twoich danych w celu innym niż wyznaczony. Do realizacji zlecenia potrzebne są Twoje poprawne dane: nazwisko, adres i dane liczbowe. Adres e-mail jest potrzebny do potwierdzenia przyjęcie zlecenia i komunikacji z Tobą. Ponadto dane te wykorzystujemy do ustalania tożsamości klienta (login klienta). Ponadto za pośrednictwem adresu e-mail otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zlecenia. Kasowanie Twoich danych osobowych nastąpi wtedy, gdy dane nie będą już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone lub gdy ich gromadzenie okaże się niezgodne z obowiązującym prawem, o ile nie występuję prawne obowiązki, nakazujące ich przechowywania, a osoba, której one dotyczą, skorzystała z prawa do ich skasowania.
Zamawianie zleceń dotyczących ogłoszeń, prenumeraty czasopism, książek, uczestnictwa w imprezach oraz concretepens
Dane, przekazane nam w celu zamówienia towarów, wykorzystujemy wyłącznie do realizacji zamówienia. Po całkowitej realizacji umowy i zapłacie pełnej należności za zamówiony towar oraz po upływie okresu ich przechowywania, wynikającego z przepisów podatkowych oraz prawa handlowego nastąpi skasowanie Twoich danych, jeżeli nie wyrazisz dobrowolnej zgody na ich dalsze użytkowanie.
W przypadku dostaw towarów nastąpi przekazanie danych przedsiębiorstwu zajmującemu się wysyłką, jeżeli czynność taka jest konieczna do dostawy towaru. W celu realizacji płatności przekażemy Twoje dane dotyczące płatności instytucji kredytowej / przedsiębiorstwu, któremu zlecono wykonanie czynności dotyczących płatności. Przedsiębiorstwom tym zezwala się na wykorzystanie tych danych wyłącznie do realizacji zlecenia, a nie do innych celów.

2.6) Wykorzystywanie Twoich danych do celów reklamowych
Niezależnie od przetwarzania Twoich danych w celu realizacji zlecenia w firmie ad-media wykorzystujemy Twoje dane również w celu komunikowania się na temat zamówień, określonych produktów lub akcji marketingowych oraz polecania produktów lub usług, które mogą być dla Ciebie interesujące. Możliwe jest w każdej chwili wyrażenie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych do celów reklamowych w całości lub w zakresie poszczególnych działań, nie spowoduje to wystąpienia żadnych kosztów niż koszty przekazania informacji według podstawowych taryf. W tym celu wystarczy informacja w formie tekstowej, wysłana według danych kontaktowych, o których mowa w punkcie I.) (np. e-mail, faks, list).

2.6.1) Newsletter i ePaper
Podczas wysyłki newslettera stosujemy tak zwaną procedurę Double Opt-In, tzn, wysyłamy adresatom dopiero wtedy newsletter na adres e-mail, gdy otrzymaliśmy od nich jednoznaczne potwierdzenie aktywacji wysyłania newslettera lub jeżeli wystąpi podstawa prawna do jego wysłania. W takim przypadku wyślemy Ci powiadomienie na adres e-mail z prośbą o potwierdzenie woli otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie na link, zawarty w tym powiadomieniu. Gdybyś w przyszłości nie chciał otrzymywać od nas newslettera, możliwa jest rezygnacja w każdej chwili, nie spowoduje to wystąpienia żadnych innych kosztów niż koszty przekazania informacji według podstawowych taryf. W tym celu wystarczy informacja w formie tekstowej, wysłana według danych kontaktowych, o których mowa w punkcie I.) (np. e-mail, faks, list). Oczywiście w każdym newsletterze znajduje się link, który pozwala na szybką rezygnację.

Wskazówki zawarte poniżej stanowią informacje o treści naszego newslettera oraz procedurze rejestracji, wysyłki oraz analizy statystycznej, jak również prawach do złożenia sprzeciwu. Subskrybowanie naszego newslettera jest równoznaczne z Twoją zgodą na otrzymywanie newslettera oraz na procedury opisane poniżej.
Treść newslettera: wysyłamy newslettery, e-maile oraz inne powiadomienia elektroniczne, zawierające informacje reklamowe (zwane w dalszej treści „newsletterem”) wyłącznie za zgodą odbiorcy lub w sposób prawnie dopuszczalny. Jeżeli w ramach rejestracji w celu subskrypcji newslettera jego treści zostaną konkretnie opisane, mają one decydujące znaczenie dla wyrażenia zgody przez użytkownika. W pozostałej treści nasze newslettery zawierają informacje o naszych produktach, ofertach, akcjach i naszym przedsiębiorstwie.

Double-Opt-In i protokołowanie: rejestracja w celu subskrypcji newslettera odbywa się według procedury Double-opt-in. Oznacza to, że osoba rejestrująca się otrzyma po rejestracji e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest niezbędne w celu uniemożliwienia rejestracji osobom, posługującym się obcym adresem e-mail. System protokołuje rejestracje w celu subskrypcji newslettera, aby możliwe było udowodnienie procesu rejestracji, stosownie do wymogów obowiązującego prawa. W tym celu następuje zapisanie czasu rejestracji i potwierdzenia oraz adres IP. W podobny sposób system protokołuje zmiany danych, zapisanych u usługodawcy, realizującego wysyłki.

Dane rejestracji: w celu zarejestrowania się w związku z subskrypcją newslettera wystarczy podanie adresu e-mail. Opcjonalnie prosimy rejestrujących o podanie nazwiska w celu osobistego zwracania się do klienta w newsletterze.

Pomiar powodzenia: newslettery zawierają tzw. „web-beacon”, tj. plik o wielkości jednego piksela, który wywoływany jest podczas otwierania newslettera przez serwer. W ramach tego wywołania system zapisuje najpierw informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie, również adres IP i czas wywołania. Informacje te służą do usprawnień technicznych serwisu na podstawie danych technicznych lub grup docelowych oraz sposobu czytania na podstawie miejsc wywołania (możliwych do ustalenia po adresie IP) lub czasów dostępu. Gromadzone dane statystyczne zawierają też ustalenia dotyczące faktu i czasu otwarcia newslettera oraz użytych linków. Informacje te mogą być wprawdzie z przyczyn technicznych przyporządkowane do poszczególnych odbiorców newslettera. Naszym dążeniem ani dążeniem usługodawcy internetowego nie jest jednak obserwacja pojedynczych użytkowników. Analiza statystyczna służy raczej do rozpoznania przyzwyczajeń czytelniczych naszych użytkowników i dostosowanie naszych treści do nich lub do wysyłania różnych treści stosownie do zainteresowań naszych użytkowników.

Wysyłka newslettera i/lub e-papieru oraz pomiar powodzenia odbywają się na podstawie zgody odbiorców według art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO w powiązaniu z § 7 ust. 2 nr. 3 UWG lub na podstawie ustawowego zezwolenia według. § 7 ust. 3 UWG.

Protokołowanie procedury rejestracji odbywa się na podstawie naszych uprawnionych interesów według art. 6 ust. 1 lit. f RODO i służy potwierdzeniu zgody na otrzymywanie newslettera lub e-papieru.

Rezygnacja - możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera i/lub e-papieru bądź cofnąć wydaną zgodę. Link służący do rezygnacji z newslettera i/lub e-papieru znajduje się na końcu każdego newslettera. Rejestracja w celu otrzymywania newslettera oraz późniejsza rezygnacja z jego otrzymywania spowoduje skasowanie Twoich danych osobowych.

2.8) Cel przetwarzania danych
- Udostępnienie oferty online, jej treści i funkcji.
- Realizacje usług uzgodnionym umową, serwisu i kontaktu z klientem.
- Odpowiedź na pytania kontaktowe i komunikacja z użytkownikami.
- Marketing, reklama i badanie rynku.
- Działania służące bezpieczeństwu.

3.) Istotne regulacje prawne

Według art 13 RODO informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych. Jeżeli podstawa prawna nie jest wymieniona w Polityce prywatności, obowiązują następujące zasady: podstawę prawną do odbioru zgód stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 RODO, podstawę prawną do przetwarzania danych w celu realizacji usług i wykonaniu postanowień zawartych umów oraz odpowiedzi na zapytania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, podstawę prawną do przetwarzania danych w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a podstawę prawną do przetwarzania danych w celu ochrony naszych uprawnionych interesów stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych z uwagi na wysoce istotny interes osoby, której sprawa dotyczy lub innej osoby fizycznej zastosowanie znajduje art. 6 ust. 1 lit d RODO.

4.) Zmiany i aktualizacje Polityki prywatności

Prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią naszej Polityki prywatności. Dostosowywanie treści Polityki prywatności odbywa się regularnie, jeżeli wymagają tego zmiany sposobu przetwarzania danych w naszej firmie. W przypadku, gdyby zmiany wymagały współdziałania z Twojej strony (np. wyrażenia zgody) lub zaszła potrzeba przekazania indywidualnej informacji, zostaniesz odpowiednio poinformowany.

5.) Środki bezpieczeństwa

5.1)
Według art. 32 RODO przy uwzględnieniu stanu techniki, kosztów implementacji i rodzaju, zakresu, okoliczności oraz celu przetwarzania danych oraz różnego prawdopodobieństwa wystąpienia ciężaru ryzyka w zakresie praw i swobód osób fizycznych wdrażamy stosowne działania techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu ochrony, zgodnego z poziomem ryzyka. Do działań takich należą w szczególności zabezpieczenie poufności, integracji i dostępności danych drogą kontroli fizycznego dostępu do danych, jak również dostępu, wprowadzania, przekazania, zabezpieczenia dostępu i rozdziału danych poszczególnych użytkowników. Ponadto wprowadziliśmy procedurę ochrony praw osób, których dotyczą określone sprawy, kasowania danych i reakcji na zagrożenia, które mogą dotyczyć danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już podczas rozwoju lub wyboru oprogramowania, sprzętu oraz procedur, stosownie do zasady ochrony danych poprzez odpowiednie działania techniczne i ustawienia, wspierające ochronę danych (art 25 RODO).

5.2)
Do takich działań zabezpieczających należy w szczególności szyfrowanie danych, przekazywanych pomiędzy Twoja przeglądarką a naszym serwerem.

6.) Współpraca ze zleceniobiorcami i osobami trzecimi

6.1)
Jeżeli w ramach przetwarzania ujawnimy dane innym osobom lub przedsiębiorstwom (zleceniobiorcom lub podmiotom trzecim), przekażemy im te dane lub udzielimy im dostępu do tych danych w inny sposób, działanie takie odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Ciebie ustawowej zgody (np. jeżeli wymagane jest przekazanie danych osobom trzecim, takim, jak podmiot realizujący płatności, według art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zobowiązania prawnego, przewidującego takie działania lub na podstawie naszych uprawnionych interesów (np. w przypadku korzystania z wykonawców, hostingu sieciowego, itp.).

6.2)
Jeżeli zlecamy przetwarzanie danych na podstawie tzw. „umowy o przetwarzanie danych”, odbywa się to na podstawie art 28 RODO.

7.) Przekazanie danych do krajów trzecich

Jeżeli przetwarzamy dane w kraju trzecim (tzn. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub odbywa się to w ramach korzystania z usług podmiotów trzecich lub ujawnienia bądź przekazania podmiotom trzecim danych, działanie takie odbywa się tylko, jeżeli służy spełnieniu naszych zobowiązań (wstępnych) umownych, na podstawie zobowiązania prawnego, przewidującego takie działania lub na podstawie naszych uprawnionych interesów. Z zastrzeżeniem pozwoleń prawnych lub umownych przetwarzamy dane lub zlecamy ich przetwarzanie w kraju trzecim wyłącznie wtedy, gdy istnieją szczególne warunki art 44 i dalszych RODO. Oznacza to, że przetwarzanie odbywa się np. na podstawie szczególnych gwarancji, jak oficjalnie uznane stwierdzenie jednego z poziomów ochrony danych, obowiązującego w UE (np. w USA przez „Privacy Shield”) lub w warunkach przestrzegania szczególnych postanowień umowy (tak zwane „standardowe klauzule umowne”).

8.) Prawa osób, których dane są przetwarzane

8.1)
Masz prawo do żądania potwierdzenia przetwarzania odnośnych danych i informacji o tych danych oraz wszelkich dalszych informacji i kopii danych stosownie do art. 15 RODO.

8.2)
Stosownie do art. 16 RODO masz prawo do uzupełnienia dotyczących Cię danych lub sprostowania dotyczących Cię danych w przypadku błędu.

8.3)
Stosownie do art. 17 RODO masz prawo do zażądania niezwłocznego skasowania odnośnych danych lub alternatywnie według art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych.

8.4)
Masz prawo żądać otrzymania dotyczących Cię danych, które nam udostępniłeś, według art. 20 RODO i ich przekazania innym osobom odpowiedzialnym.

8.5)
Ponadto według art. 77 RODO masz prawo do skargi, którą składa się we właściwej placówce władz nadzorczych.

9.) Prawo cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia zgody, udzielonej według art. 7 ust. 3 RODO ze skutkiem na przyszłość.

10.) Prawo sprzeciwu

W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych na podstawie art. 21 RODO. Sprzeciw może dotyczyć w szczególności przetwarzania w celu bezpośredniego przekazania danych.

11.) Cookies, prawo sprzeciwu w przypadku reklamy bezpośredniej i pomiaru zasięgu

11.1)
Cookies to informacje, przenoszone z naszego serwera sieciowego lub serwera sieciowego podmiotów trzecich do Twojej przeglądarki, zapisane w celu ich późniejszego wywołania. Cookies to pojęcie odnoszące się do małych plików lub innych sposobów zapisu informacji. Ich zapisanie pomaga nam w odpowiednim projektowaniu naszych stron i innych ofert oraz ułatwia korzystanie z nich, choćby z uwagi na taki zapis pewnych Twoich danych, aby w rezultacie nie zachodziła potrzeba ich wprowadzania po raz kolejny.

Stosujemy cookies tymczasowe i stałe, tzn. małe pliki, zapisywane na Twoich urządzeniach (objaśnienie pojęcia i funkcji, patrz ostatni fragment Polityki prywatności). Częściowo pliki cookie służą bezpieczeństwu lub są wymagane do poprawnej pracy naszej oferty online (np. do prezentacji strony) lub do zapisu decyzji użytkowników podczas potwierdzania banerów cookie. Ponadto udostępniamy pliki cookie naszym partnerom technologicznym w celu pomiaru zasięgu oraz w celach marketingowych, o czym będziesz poinformowany w treści Polityki prywatności.

Stosujemy „sesyjne pliki cookie”, zapisywane na naszej prezentacji online tylko w czasie wizyty na stronie (np. w celu umożliwienia zapisu statusu logowania lub funkcji koszyka - tym samym w ogóle możliwe jest korzystanie z naszej ofert online w jakimkolwiek stopniu). W sesyjnym pliku cookie odbywa się zapis przypadkowo wygenerowanego, jednoznacznego numeru identyfikacyjnego, tak zwanego ID sesji. Ponadto plik cookie zawiera informację o pochodzeniu oraz termin przechowywania. Te pliki cookie nie mnogą zapisać innych danych. Sesyjne pliki cookie są usuwane po zakończeniu korzystania z naszej oferty online, a więc np. po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

Pliki cookie, stosowane przez ad-media zapisują wyłącznie dane, które nie zezwalają na identyfikację osób. Po aktywacji pliku cookie nastąpi przyporządkowanie mu numeru identyfikacyjnego i nie odbywa się przyporządkowanie Twoich danych osobowych do tego numeru identyfikacyjnego. Nie odbywa się przyporządkowanie do numeru identyfikacyjnego nazwiska, adresu IP lub podobnych danych, które pozwoliłyby na połączenie pliku cookie z Twoją osobą. Na podstawie technologii cookie otrzymujemy wyłącznie informacje pseudonimizowane, przykładowo o odwiedzanych stronach naszego portalu, itp.

11.2)
Jeżeli chcesz zapobiec zapisywaniu plików cookie na Twoim komputerze, prosimy o dezaktywację stosownej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Ustawienia systemowe przeglądarki pozwalają na skasowanie zapisanych plików cookie. Wykluczenie plików cookie może skutkować ograniczeniami w zakresie funkcjonowania oferty online.

11.3)
W niniejszej Polityce prywatności zawarto również informacje o użyciu cookie w ramach pseudonimowego badania zasięgu.

11.4)
Możliwe jest wyrażenie sprzeciwu wobec korzystaniu z plików cookie w celu pomiaru zasięgu i celów reklamowych za pośrednictwem strony dezaktywacyjnej inicjatywy reklamy sieciowej(http://optout.networkadvertising.org/) - dotyczy to dodatkowo strony internetowej w USA (http://www.aboutads.info/choices) oraz w Europie (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/). Możliwe jest zadeklarowanie generalnego sprzeciwu wobec użyciu plików cookie do celów marketingu online w przypadku znacznej liczby usług, przede wszystkim w przypadku śledzenia, za pośrednictwem strony internetowej w USA http://www.aboutads.info/choices/ oraz w Unii Europejskiej http://www.youronlinechoices.com/. Ponadto możliwe jest zablokowanie zapisu plików cookie drogą ich wyłączenia w ustawieniach przeglądarki. Primy pamiętać, że w takim przypadku może okazać się, że niektóre funkcje oferty online są bezużyteczne.

12.) Gromadzenie danych dostępowych i plików logu

12.1)
Na podstawie naszych uprawnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO gromadzimy dane dotyczące każdego dostępu do serwera, obsługującego określoną funkcję (tak zwale piki logu serwera). Do takich danych dostępowych należy nazwa wywołanej strony internetowej, plik, data i godzina wywołania, transferowana ilość danych, komunikat o powodzeniu wywołania, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny użytkownika, referrer URL (strona odwiedzana wcześniej), adres IP oraz dostawca usług internetowych.

12.2)
Informacje pliku logu zapisywane są z przyczyn dotyczących bezpieczeństwa (np. wyjaśnienia aktów nadużyć lub oszustwa) na czas maksymalnie siedmiu dni, po tym czasie odbywa się ich kasowanie. Dane, których dalsze przechowywanie w celach dowodowych jest konieczne, nie są kasowane do czasu jednoznacznego wyjaśnienia przypadku.

12.3)
Podczas każdego dostępu do stron ad-media każda przeglądarka internetowa przesyła dane dotyczące korzystania oraz dane z protokołu, tak zwale pliki logu serwera. Zapisane w ten sposób zestawy danych zawierają następujące dane: datę i godzinę wywołania, nazwę strony wywołującej, adres IP, referrer-URL (URL pochodzenia, z którego przeszedłeś na niniejszą stronę internetową), transmitowaną ilość danych i informacje o wersji produktu i przeglądarki. Adres IP użytkownika ulegnie skasowaniu po zakończeniu z korzystania lub anonimizacji. Anonimizacja powoduje takie zmiany adresu IP, że przyporządkowanie danych dotyczących spraw osobistych lub merytorycznych do ustalonych lub możliwych do ustalenia osób fizycznych są niemożliwe lub możliwe przy nieproporcjonalnie dużym nakładzie czasu, kosztów i siły roboczej. Zestawy danych z pliku logu podlegają analizie w formie anonimowej, w celu ulepszenia oferty i nadania jej charakteru przyjaznego dla użytkownika, szybszemu wyszukaniu i usunięciu oraz sterowaniu pojemnością serwera. W taki sposób możliwe jest np. wyznaczenie czasu, w którym korzystanie z naszej strony i naszej oferty jest szczególnie lubiane i udostępnienie odpowiedniego zasobu danych, w celu zapewnienia szybkiego i komfortowego zakupu. Ponadto po analizie zaprotokołowanych danych jesteśmy w stanie szybciej rozpoznać i usunąć ewentualne błędy na stronie internetowej oraz w naszej ofercie.

13.) Usuwanie danych

13.1)
Kasowanie lub ograniczenie przetwarzania danych, które przetwarzamy, odbywa się na mocy art. 17 i 18 RODO. Jeżeli w ramach niniejszej Polityki prywatności wyraźnie nie podano inaczej, zapisane u nas dane podlegają skasowaniu, jeżeli nie jest już wymagana ich celowość, a skasowania nie powstrzymują żadne ustawowe obowiązki przechowywania danych. W przypadku nieskasowania danych z uwagi na konieczność ich przechowywania do innych, ustawowo dopuszczalnych celów, nastąpi ograniczenie ich przetwarzania. Oznacza to blokadę danych i zaniechanie ich użycia do innych celów. Powyższe dotyczy np. danych, przechowywanych na podstawie prawa podatkowego lub handlowego.

13.2)
Przechowywanie danych na podstawie nakazów ustawowych trwa w sumie 6 lat według § 257 ust. 1 HGB [kodeks handlowy] (księgi handlowe, inwentaryzacje, bilanse otwarcia, bilanse roczne, pisma handlowe, dokumenty księgowe, itp.) oraz 10 lat według § 147 ust. 1 AO [kodeks podatkowy] (księgi, zapisy, raporty o stanie firmy, dokumenty księgowe, pisma handlowe i firmowe, dokumenty podatkowe, itp.).

14.) Spełnienie świadczeń umownych

14.1)
Przetwarzamy dane podstawowe (np. nazwy, adresy, dane kontaktowe użytkowników), dane umowne (np. wykorzystywane świadczenia , nazwiska osób kontaktowych, informacje płatnicze) w celu spełnienia naszych świadczeń umownych i usług serwisowych według art. 6 ust. 1 lit b. RODO. Dane, oznaczone jako obowiązkowe w formularzach online, są niezbędne do zawarcia umowy.

14.2)
W przypadku rejestracji zakładamy opcjonalnie konto użytkownika. W ramach rejestracji zostaną przekazane niezbędne, obowiązkowe dane. Konta użytkownika nie są publicznie jawne i nie podlegają przeszukiwaniu przez wyszukiwarki. W razie wypowiedzenia konta użytkownika nastąpi skasowanie danych obejmujących konto użytkownika, z zastrzeżeniem ich przechowywania w związku z obowiązkami, nałożonym przez prawo handlowe i podatkowe stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Twoim obowiązkiem jest zapis danych przed zakończeniem umowy w razie wypowiedzenia. Jesteśmy uprawnieni do nieodwracalnego skasowania wszelkich danych, zgromadzonych w czasie trwania umowy.

14.3)
W ramach rejestracji i ponownego logowania oraz korzystania z naszych usług online zapisujemy adres IP oraz czas wykonania tych czynności. Zapis odbywa się na podstawie naszych uprawnionych interesów, lecz także obrony Twoich interesów przed nadużyciem i nieuzasadnionym wykorzystaniem. Przekazanie danych podmiotom trzecim zasadniczo nie odbywa się, chyba że jest niezbędne do dochodzenia naszych praw lub jest to wymagane na mocy obowiązującego prawa według art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

14.4)
Przetwarzamy dane użytkowania (np. odwiedzone strony naszej oferty online, zainteresowanie naszymi produktami) oraz dane merytoryczne (np. wprowadzone do profilu klienta lub formularza kontaktowego) do celów reklamowych w profilu użytkownika, w celu np. wyświetlenia wskazówek dotyczących produktów związanych z uprzednio nabywanymi u nas usługami.

14.5)
Skasowanie odbywa się po upływie ustawowych okresów gwarancji i podobnych, wymóg przechowywania danych podlega sprawdzeniu w okresach trzyletnich; w przypadku ustawowych obowiązków archiwizacji skasowanie odbywa się po upływie tego czasu (wymóg przechowywania danych handlowych (6 lat) i podatkowych (10 lat), oferty na koncie klienta są przechowywane do dnia usunięcia konta.

15.) Kontakt

15.1)
Podczas kontaktu z nami (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila) nastąpi przetwarzanie Twoich danych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie i realizację próśb według art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

15.2)
Zapis Twoich danych może odbywać się w naszym systemie Customer-Relationship-Management System („CRM System”) lub porównywalnej organizacji zapytań..

15.3)
Kasujemy zapytania, które nie są już potrzebne. Kontrolujemy potrzebę ich przechowywania co dwa lata, zapytania klientów dysponujących kontem klienta zapisujemy trwale, kasowanie jest zależne od istnienia konta klienta. W przypadku ustawowych obowiązków archiwizacji kasowanie odbywa się po upływie tego czasu (wymóg przechowywania danych handlowych (6 lat) i podatkowych (10 lat).

16.) Obecność online w mediach społecznościowych

16.1)
Utrzymujemy obecność online w mediach i na platformach społecznościowych w celu informowania aktywnych klientów, interesantów i użytkowników o naszych usługach i komunikowania się z nimi. Podczas wywołania sieci i platform społecznościowych obowiązują warunki handlowe i zasady przetwarzania danych określonego użytkownika.

16.2)
Jeżeli w ramach Polityki prywatności nie podano inaczej, przetwarzanie danych odbywa się w obrębie komunikacji w zakresie sieci i platform, np. rejestracja wpisów na naszych prezentacjach online lub przesyłanie wiadomości.

17.) Analityka sieci - Google Analytics

Na podstawie naszych uprawnionych interesów (tzn. interesów dotyczących analiz, optymalizacji i funkcji gospodarczych naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) współpracujemy z Google Analytics, usługą analiz sieciowych Google.

Google posiada certyfikat w zakresie porozumienia Privacy-Shield i w ten sposób gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa ochrony danych osobowych
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google Analytics to usługa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiające analizę korzystania z naszej oferty internetowej przez Google. Informacje, zebrane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej (włączeni z adresem IP) są z reguły wysyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Informujemy, że na naszych stronach internetowych rozszerzono funkcjonalność Google Analytics o kod „gat._anonymizeIp();;” w celu zapewnienia anonimowej rejestracji adresów IP (tzw. IP-Masking). Google rejestruje na nasze zlecenie wyłącznie skrócone formy adresów IP, co gwarantuje anonimowość i nie zezwala na ustalenie tożsamości użytkowników. W przypadku anonimizacji IP Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA zostanie wysłany pełny adres IP i tam skrócony. Google wykorzysta informacje wymienione powyżej do oceny korzystania z naszej witryny, tworzenia dla nas raportów dotyczących działalności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Podczas tych czynności możliwe jest sporządzenie na podstawie zebranych danych anonimowych profili użytkowników. Przekazany z Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics adres IP nie zostaje wprowadzony przez Google razem z innymi danymi. Google nie przekazuje zebranych danych podmiotom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy obowiązującego prawa lub zlecenie przetwarzania danych. W żadnym wypadku Google nie zestawi Twoich danych z innymi danymi, zarejestrowanymi przez Google. Korzystanie z niniejszych stron internetowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie gromadzonych przez Ciebie danych przez Google w sposób opisany powyżej, w wyznaczonym powyżej celu. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie z wszystkich funkcji naszych stron internetowych. Oprócz tego możesz uniemożliwić rejestrację przez cookies oraz tworzenie danych potrzebnych do użytkowania przez Państwo ze strony internetowej (wraz ze swym adresem IP) oraz przetwarzanie danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie funkcji Browser-Plugin za pomocą poniższego linku:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dalsze informacje w zakresie wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu zawarte są na stronach internetowych Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Wykorzystanie danych przez Google przy korzystaniu ze strony internetowej lub aplikacji naszych partnerów”), https://policies.google.com/technologies/ads („Wykorzystanie danych do celów marketingowych”),
https://adssettings.google.com/authenticated („Zarządzanie informacjami, które wykorzystuje Google w celu wyświetlania reklamy”).

18.) Facebook Social Plugins

Na podstawie naszych uprawnionych interesów (tzn. interesów dotyczących analiz, optymalizacji i funkcji gospodarczych naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) korzystamy z Social Plugins („Plugins”) sieci społecznościowej facebook.com, prowadzonej przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Pluginy te mogą być elementami interakcyjnymi lub treściami (np. filmy, grafiki, teksty) i są rozpoznawalne po logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kwadracie, pojęcia „Like”, „Lubię to” lub znaku „kciuk w górę”) lub są oznaczone dopiskiem „Facebook Social Plugin”. Lista i wygląd pluginów Facebook Social dostępna jest tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Facebook posiada certyfikat w zakresie porozumienia Privacy-Shield i w ten sposób gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Wywołanie funkcji z oferty online, zawierającej opisywany plugin, powoduje bezpośrednie nawiązanie połączenia z serwerami sieci Facebook. Treść pluginu Facebooka przesyła bezpośrednio na Twoje urządzenie i wiąże się z ofertą online. Podczas tych czynności możliwe jest sporządzenie profili użytkowników na podstawie zebranych danych. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych, które Facebook pobiera za pomocą tego plugin, przekazujemy zatem informacje zgodne ze stanem naszej wiedzy.
Poprzez włączenie pluginu Facebook otrzymuje informację, że wywołałeś odpowiednią podstronę naszej oferty internetowej. Jeżeli jesteś zalogowany w sieci Facebook, Facebook może przyporządkować Twoje odwiedziny na stronie do konta sieciowego. Interakcja z pluginem, np. użycie przycisku „Lubię to” lub wpisanie komentarza nastąpi przekazanie z pozycji Twojego urządzenia stosownej informacji bezpośrednio na serwer Facebook z równoczesnym zapisem. Jeżeli nie jesteś członkiem Facebooka, istnieje mimo tego możliwość pobrania i przez Facebook zapisania Twojego adresu IP. Według Facebooka w Niemczech odbywa się wyłącznie zapis adresów IP w stanie anonimowym.

Cel i zakres rejestracji danych oraz ich dalsze wykorzystanie i przetwarzanie przez Facebook oraz odnośne prawa i możliwości ustawień służących ochronie sfery prywatnej dostępne są w treści informacji o ochronie danych przez Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

19.) Włączenie usług i treści podmiotów trzecich

W ramach naszej oferty online, na podstawie naszych uprawnionych interesów (tzn. interesów dotyczących analiz, optymalizacji i funkcji gospodarczych naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) korzystamy z ofert serwisowych podmiotów trzecich w celu włączenia ich treści i usług, jak np. filmy lub rodzaje pisma (zwane danej jednolicie słowem „treści”). Stan taki zakłada zawsze poznanie przed te podmioty trzecie Twojego adresu IP, ponieważ nie znając adresu IP podmioty te nie są w stanie wysłać treści na przeglądarkę. Adres IP jest zatem niezbędny do prezentacji tych treści. Dokładamy starań, aby korzystać wyłącznie z takich treści, których adresy IP autorzy wykorzystują wyłącznie do ich transmisji. Podmioty trzecie mogą ponadto korzystać z tak zwanych Pixel-Tags (niewidoczne grafiki, nazywane również „Web Beacons”) do celów statystycznych i marketingowych.. „Pixel-Tags” pozwalają na analizę informacji, takich jak ruch osób odwiedzających stron lub kolejne podstrony. Informacje te, poddane anonimizacji, mogą być ponadto zapisywane w plikach cookie na Twoim urządzeniu i mogą zawierać między innymi informacje techniczne przeglądarki i systemu operacyjnego, linki do stron, czas odwiedzin oraz dalsze dane, dotyczące użytkowania naszej oferty online, jak również mogą być powiązane z takimi samymi informacjami z innych źródeł.

Poniższa prezentacja oferuje przegląd oferentów trzecich i ich treści oraz linki do ich Polityki prywatności, dalszych informacji o przetwarzaniu danych oraz możliwości wyrażenia sprzeciwu (tzw. Opt-Out) częściowo już wymienione powyżej:

 • zewnętrzne rodzaje pisma Google, LLC., https://www.google.com/fonts („Google Fonts”). Zwolnienie Google Fonts odbywa się drogą wywołania serwera Google (zasadniczo w USA). Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Mapy usługi „Google Maps” udostępnia oferent Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; („Google”). Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
 • Filmy na platformie „YouTube” udostępnia oferent Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • W zakres naszej oferty online włączone są funkcje usługi Google+. Funkcje te udostępnia oferent Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jeżeli jesteś zalogowany do konta Google+ możesz połączyć Twój profil Google+ z treściami naszej strony, korzystając z przycisku Google+. W takim przypadku Google może przyporządkować Twoje odwiedziny na naszej stronie do Twojego konta użytkownika. Informujemy, że my jako oferent stron nie znamy treści przekazywanych danych ani nie otrzymujemy informacji o korzystaniu z nich przez Google+. Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • W zakres naszej oferty online włączone są funkcje usługi Instagram. Funkcje te udostępnia oferent Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeżeli jesteś zalogowany do konta Instagram możesz połączyć Twój profil Google+ z treściami naszej strony, korzystając z przycisku Instagram. W takim przypadku Instagram może przyporządkować Twoje odwiedziny na naszej stronie do Twojego konta użytkownika. Informujemy, że my jako oferent stron nie znamy treści przekazywanych danych ani nie otrzymujemy informacji o korzystaniu z nich przez Instagram. Polityka prywatności: http://instagram.com/about/legal/privacy/.
 • W zakres naszej oferty online włączone są funkcje marketingowe (tzw. „LinkedIn Insight Tag”) sieci LinkedIn. Oferentem jest tu LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Podczas każdego wywołania jednej z naszych stron, zawierającej funkcje LinkedIn, nastąpi nawiązanie połączenia z serwerami LinkedIn. LinkedIn otrzyma informację o tym, że odwiedziłeś nasze strony internetowe jako podmiot o określonym adresie IP. Za pomocą LinkedIn Insight Tag możliwe jest analizowanie w szczególności powodzenia naszych kampanii w zakresie LinkedIn oraz definiowania grup docelowych na podstawie interakcji z użytkownikami. Jeżeli jesteś zarejestrowany w LinkedIn, LinkedIn może przyporządkować Twoją interakcję z naszą ofertą online do Twojego konta użytkownika. Również kliknięcie przycisku „Recommend” LinkedIn po zalogowaniu na koncie LinkedIn pozwala LinkedIn na przyporządkowanie Twoich odwiedzin na naszej stronie do Twojego konta użytkownika. LinkedIn posiada certyfikat w zakresie porozumienia Privacy-Shield i w ten sposób gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • W zakres naszej oferty online włączone są funkcje usługi lub platformy Twitter (zwanej w dalszej części „Twitter”). Twitter stanowi ofertę Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Funkcje zawierają prezentacje naszych treści wewnątrz platformy Twitter w zakresie naszej oferty online, powiązanie z naszym profilem w sieci Twitter oraz możliwość interakcji z treściami i funkcjami sieci Twitter, jak również umożliwiają pomiary możliwości przejścia z naszych ogłoszeń reklamowych, zamieszczonych w sieci Twitter do naszej oferty online (tzw. pomiar konwersji). Twitter posiada certyfikat w zakresie porozumienia Privacy-Shield i w ten sposób gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Polityka prywatności: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.
 • Kod zewnętrzny JavaScript-Frameworks „jQuery”, udostępnia oferent jQuery Foundation, https://jquery.org.
 • W roli oprogramowania do obsługi newslettera zastosowano Newsletter2Go. W takiej sytuacji system przekazuje Twoje dane do Newsletter2Go GmbH. Newsletter2Go obowiązuje zakaz sprzedaży Twoich danych i ich wykorzystania do celów innych niż wysyłka newslettera. Newsletter2Go to niemiecki oferent, legitymujący się odpowiednimi certyfikatami, wybrany według wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz federalnej ustawy o ochronie danych. Dalsze informacje dostępne są tutaj: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/

CPi worldwide journals are trade journals for the concrete and precast concrete industry that are published in 11 different language editions in more than 170 countries. These trade journals, with their practical editorial reporting on research, production and applications, are specifically addressing the decision makers of the concrete and precast concrete industry.

O nas
Kontakt
ad-media GmbH

Industriestrasse 180
50999 Cologne
Germany

T: + 49 2236 96 23 90
F: + 49 2236 96 23 96
info@ad-media.de

Links
 • Magazyn
 • CPi-tv
 • Events
 • Przewodnik dla kupujących
 • Newsletter
 • Reklama
 • Patenty
 • ad-media GmbH
Social
 • Linkedin
KWESTIE PRAWNE
 • Impressum
 • Ochrona danych