bti
Current Issue Flipbook

Beton Sanayisi İçin sektörel Dergi

Güncel Sayı Arşiv Online Flipbooks CPI TV Events Müşteri kılavuzu Newsletter Reklâm Abone
Suchen
Fiyatlandırma
Içerik

Genel Şartlar

İlan Vermenin Genel Kayıt ve Şartları

1. Sözleşmenin tarafları

Aşağıdaki genel kayıt ve şartlar (bundan sonra “GKŞ” olarak anılacak) sadece her tür ilan ve ilave sayfa satın alma emirleri için geçerli olacaktır. Müşterilerin kayıt ve şartları başta olmak üzere, bunlara aykırı bütün kayıt ve şartlar ancak tarafımızdan onaylanması halinde geçerli olur.
Abonelik satın alma emirleri ad-media GmbH (bundan sonra “ad-media” olarak anılacak) ile beraber imzalanır.

Adres: ad-media GmbH
Industriestraße 180
50999 Cologne,
Germany

Köln Ticaret Sicili HRB 22639
KDV ID No.: DE151602464

Murahhas Üyeler:
Dr. Holger Karutz, Alexander Olbrich

Tekliflerimiz yalnızca işletmeleri hedef almaktadır. Bu GKŞ bağlamında, işletmeler terimi hukuki ehliyeti olup bu sözleşmeyi imzalarken kendi ticari veya bağımsız mesleki faaliyetleri doğrultusunda hareket eden tüm gerçek veya tüzel kişileri ya da ortaklıkları ifade eder. Müşterilerle sözleşme imzalanmaz.

2. Elektronik iş anlaşmalarında sorumluluklardan muafiyet

§ 312e Bölüm. 1 s. 1 no. 1 - 3 ve cümle 2 Alman Medeni Hukuku geçerli olmayacaktır.

3. Sözleşmenin imzalanması ve satın alma emri içeriği

Bir müşteri tarafından verilen siparişler (çevrimiçi, e-posta, mektup, faks ya da telefonla) bir ilan ya da ilave sayfa satın alma sözleşmesi imzalanması için ad-media’ya yapılmış yasal açıdan bağlayıcı bir teklif teşkil edecektir. Siparişiniz teslim alındıktan sonra, size siparişinizin teslim alındığını ve bir ilan sözleşmesinin hazırlandığını tasdik eden bir teyit notu gönderilecektir. İlave sayfa satın alma emirleri ancak ilavenin bir ana kopyasının ad-media’ya iletilmesi ve onaylanması şartıyla hazırlanabilir. ad-media (mutabakata varılmış bir sözleşmenin seyri sırasındaki bireysel talepler dahil) ilan satın alma emirlerini ve ilave sayfa satın alma emirlerini içerik, köken ve teknik biçim gerekçesiyle geri çevirme hakkını saklı tutar. Özellikle, ad-media’nın yaptığı değerlendirmeler sonucunda içeriğinin yasalara, resmi yönetmeliklere veya kamu ahlakına aykırı olduğu tespit edildiğinden yayınlanması ad-media tarafından uygun bulunmayan ilanlar ve ilave sayfalar reddedilebilir. Yazınsal düzeni nedeniyle yukarıda anlatılan durum kapsamına girmeyen ilanlar / ilave sayfalar açıkça “ilan” terimiyle tanımlanacaktır. İlanlara ve ilave sayfalara ait olup bunların sadece derginin belirli baskılarında veya belirli yerlerinde yayınlanacağını bildiren satın alma emirleri, sözleşmenin bu şekilde yürütülüp yürütülemeyeceğinin son ilan verme tarihinden önce müşteriye bildirilebilmesi için ad-media tarafından zamanında teslim alınmalıdır. Müşteri ilan metninin ve uygun baskı materyallerinin yanı sıra bütün ilave sayfaların zamanında temin edilmesinden sorumlu olacaktır. Filmler ve diğer materyaller ancak açıkça talep edilmesi halinde müşteriye iade edilecektir. ad-media ilan yayınlandıktan sonra bir yıl boyunca materyalleri elinde tutacaktır.

4. İlanın / ilave sayfanın içeriğinden sorumluluk

Temin edilen her tür materyalin içeriğinden sadece müşteri sorumludur. Müşteri temin edilen materyallerin üçüncü şahıslara ait haklar içermediğini ve üçüncü şahısların haklarının (örneğin kişisel haklar, telif hakları, ticari marka ve sınai mülkiyet hakları, vs.) veya yasal yönetmeliklerin (örneğin haksız uygulamalarla mücadele yasası) ihlal edilmiş olmadığını tasdik eder. ad-media, özellikle de materyalin içeriği bakımından, yayının yasal uygunluğunu kontrol etmek zorunda değildir. Müşteri ilanların / ilave sayfaların yayınlanmasıyla ilgili olarak üçüncü şahısların ad-media aleyhinde bulunacağı her tür iddiadan (özellikle, yolsuzluk, tazminat, telafi) bu firmayı muaf tutacaktır. Bunun kapsamına geçerli ad-media ilan ücretlerine uygun olarak bir ret yazısı yayınlama maliyetleri de dahil olacaktır. Ayrıca, müşteri yasaları ihlal eden veya başka şekilde yasal açıdan makul olmayan ilan / ilave sayfa içeriğinin yayınlanması nedeniyle ad-media’nın maruz kalacağı tazminat için de bu firmaya karşı yükümlü olacaktır.

5. Fiyatlar ve iptaller

Geçerli fiyatlar her bir yayına ait internet sitesindeki “Media-Kit” başlığı altında bulunan fiyat hesaplayıcı yardımıyla belirlenebilir. Belirtilen bütün fiyatlar yasal orandaki katma değer vergisini içermeyen net rakamlardır. ad-media sunulan ürünlerin fiyatlarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. İnternet sitemizdeki mevcut fiyatlar siparişinizi verdiğiniz tarihte geçerli olacaktır. Bir ilan ya da ilave sayfa satın alma emri son ilan verme tarihine kadar herhangi bir maliyet gerektirmeden iptal edilebilir. Eğer iptal işlemi son ilan verme tarihinden sonra yapılırsa, ad-media o tarihe kadar yapılmış olan işler için müşteriye fatura kesecektir. Baskı materyallerinin son tarihinden sonra iptal işlemi artık mümkün olmaz. Çok sayıda reklam verilmesi halinde uygulanan indirimler (“Reklam Fiyatlandırma Yapısı” bölümüne bakınız), müşterinin talebi üzerine reklam sayısının daha sonra önemli miktarda değiştirilmesi halinde (örneğin reklamların iptal edilmesi nedeniyle) müşteriler ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda değiştirilecektir (artırılacak veya azaltılacaktır).

6. Ekstra masraflar

Baskıya hazır materyallerin hazırlanmasına ve teslim alındığında hasarlı olan baskı materyallerinin onarılmasına ait maliyetler ile müşterinin orijinal sözleşme üzerinde yaptırdığı ya da yapılmasını talep ettiği her tür değişikliğin maliyeti müşteri tarafından karşılanmalıdır. Konumlandırmaya ait ek bedeller ödenmeden konumlandırma talepleri zorunluluk arz etmeyecektir.

7. Ödeme şartları

Sözleşmede başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı takdirde mutabık kalınan ücret, faturanın alınmasıyla birlikte, herhangi bir kesinti yapılmaksızın muaccel hale gelecektir. Ödeme vadesi faturanın müşteriye tesliminden itibaren 10 gündür. Müşteri faturanın teslim alınmasından itibaren 10 gün sonra ödemede temerrüde düşmüş olur. Bakiye faizi Alman Medeni Hukuku 2. Bölüm § 288’e göre geçerli baz oranın üzerinde %8 tutarında olacaktır.

8. Garanti

ad-media GmbH temin edilen baskı materyallerinin kalitesi bakımından sunulan olasılıklar çerçevesinde söz konusu basım için normal baskı kalitesini garanti eder. İlanındaki baskı kalitesini yeterli bulmayan müşteri ilanın yenilenmesini talep etme hakkına sahip olacaktır. Yenilenen ilan da kusurlu olursa, müşteri fiyatın düşürülmesini talep edebilir veya sözleşmeden çekilebilir. Müşteri tarafından temin edilen baskı materyallerindeki hemen anlaşılmayan ve ancak baskı süreci sırasında keşfedilen kusurlar müşterinin fiyatta indirim yapılmasını, kalitesiz baskı gerekçesiyle işlemin yenilenmesini veya sözleşmeden geri çekilmeyi talep etmesi için zemin oluşturmayacaktır. Belirgin kusurlar ilan / ilave sayfa yayınlandıktan sonra ve gizli kusurlar da keşfedildikten sonra gecikmeden ad-media’ya bildirilmelidir. Eğer müşteri zamanında bildirmekte kusur ederse, ad-media’nın kusuru kötü niyetle gizlemiş olduğu haller dışında, kusura bağlı garanti talepleri hükümsüz kalacaktır.

9. Yükümlülük

ad-media kasıtlı olarak veya ağır ihmal sonucu meydana gelen hasardan, ölümden, yaralanmalardan ve sağlığın bozulmasından Alman ürün yükümlülüğü yasası hükümleri uyarınca yükümlü olacaktır. Sözleşmenin amacının yerine getirilmesi için şart olan bir zorunluluk (asal zorunluluk) ihmal sonucu ihlal edilirse, ad-media’nın yükümlülüğü öngörülebilen ve tipik hasar tazminatı miktarıyla sınırlı olacaktır. ad-media’ya ait başkaca bir yükümlülük olmayacaktır.< /br> Yukarıdaki yükümlülük kısıtlamaları ad-media çalışanlarının, temsilcilerinin ve organlarının kişisel yükümlülüğü ve ad-media’ya vekalet eden aracıların yükümlülüğü için de geçerli olacaktır.< /br> Yukarıdakilerden bağımsız olarak, telefonla yapılan ilanlar, tarih ve basım değişiklikleri, metin düzeltmeleri ve iptallerle ilgili iletim hatalarından müşteri yükümlü olacaktır.

10. Geçerli yasa ve yetkili mahkeme

Bu GKŞ ve müşteri ile ad-media arasında var olan sözleşme ilişkisi, BM satın alma konvansiyonu hariç, Alman yasasına tabi olacaktır. İnternet sitemizde GKŞ’nın indirilebileceği diller sözleşme imzalamak isteyen müşterilerimizin kullanımına açıktır. Anlaşmazlık halinde Genel Kayıt ve Koşulların Almanca asıl nüshası geçerli olacaktır. Bu sözleşmeye bağlı olarak taraflar arasında meydana gelen bütün ihtilaflar için tek yetkili mahkeme yasaların izin verdiği ölçüde Köln olacaktır.

11. Korunmuş içerik

İnternet sitemizde markalaştırma, şablonlar, metinler, fotoğraflar, grafikler, filmler, resimler, vs. gibi ancak ad-media’dan izin alınarak kullanılabilecek, telif hakkı korunmuş içerik vardır.

 

CPi worldwide journals are trade journals for the concrete and precast concrete industry that are published in 12 different language editions in more than 170 countries. These trade journals, with their practical editorial reporting on research, production and applications, are specifically addressing the decision makers of the concrete and precast concrete industry.

Hakkımızda
İletişim

Industriestrasse 180
50999 Cologne
Germany

T: + 49 2236 96 23 90
F: + 49 2236 96 23 96
info@ad-media.de

Links
  • Magazin
  • CPi-tv
  • Events
  • Müşteri kılavuzu
  • Newsletter
  • Reklâm
Social
  • Linkedin
YASAL
  • Damga
  • Gizlilik Politikası