Archiwum

 
 
Precast Software Engineering GmbH
 
 TECHNOLOGIA BETONU

Beton z kruszywem lekkim

Beton konstrukcyjny o gęstości poniżej 1100 kg/m3

W niniejszym artykule opisano rozwój lekkiego betonu konstrukcyjnego o gęstości poniżej 1100 kg/m3. W ramach projektu opracowano recepturę betonu samozagęszczalnego z kruszywem lekkim, dla którego gęstość mieszanki mieści się w zakresie 1000 – 1100 kg/m3, i którego wytrzymałość na ściskanie, mierzona z wykorzystaniem próbek cylindrycznych po 28 dniach, wynosi od 18 do 21 MPa. Do produkcji betonu zastosowano zwykłe surowce dostępne na rynku, takie jak spoiwo wysokiej wytrzymałości składające się z cementu o wysokiej wytrzymałości, pyłu krzemionkowego, popiołu lotnego i mączki wapiennej oraz kruszywo lekkie o wysokim stosunku wytrzymałości do gęstości, przy gęstości kruszywa wynoszącej od 300 do 500 kg/m3. W skład zaprojektowanych mieszanek betonowych nie wchodzą domieszki napowietrzające pomimo tego, że mikropory mogą stanowić skuteczną metodę uzyskania niskiej gęstości i dobrej urabialności mieszanki betonowej. Główną przyczyną, dla której autorzy zdecydowali się na taką recepturę, było bezskuteczne poszukiwanie takiej domieszki napowietrzającej, która zapewniłaby odpowiednią stabilność mieszanki betonowej zapewniającą wymaganą gęstość. Domieszki spieniające oferują wprawdzie obiecujące możliwości, ale niezbędne są dalsze badania w celu uznania ich za niezawodną metodę uzyskiwania betonu zawierającego odpowiednio małe pęcherzyki powietrza.
  • LinkedIn